abacusoditing.com» За нас

ЗА НАС

АБАКУС ОДИТИНГ” EООД е създадено през 2009 г. и вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200819408, регистрирано в НАП – офис Център. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.София, п.к.1700, ул.Асен Разцветников №30.

АБАКУС ОДИТИНГ” EООД е възприело най-доброто от одиторската и счетоводна практика на Д.Е.С. Райна Стефанова – регистриран одитор, водеща началото си от май 1992г.


ФИРМЕНА ФИЛОСОФИЯ

АБАКУС ОДИТИНГ” EООД има за основна цел предоставянето на одиторски, счетоводни и консултантски услуги на високо професионално ниво и в интерес на клиентите при спазване на действащите нормативни разпоредби в страната.


ФИРМЕНА СТРАТЕГИЯ

Философията на дружеството, изразена в неговата стратегия на пазара е:


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Ние обичаме професионалните предизвикателства, сложните счетоводни и правни казуси, динамиката в работата.


ПОСТОЯНСТВО

Изключително важно за „АБАКУС ОДИТИНГ” EООД е да не приключваме контактите си със своите клиенти след заверките на годишните финансови отчети. Желанието и възможностите ни налагат да търсим и постигаме целогодишен контакт с нашите възложители, да изясняваме потребностите им и да предлагаме навреме по-доброто решение. Този утвърден в работата ни подход намира адекватна оценка на българския пазар и в международните контакти.


КАЧЕСТВО

Ние имаме разработена система за контрол върху качеството на нашите услуги. Тя включва политика и процедури, обхващащи всеки един от следните елементи: