abacusoditing.com» За одитора

ЗА ОДИТОРА РАЙНА СТЕФАНОВА

     Дипломиран експерт - счетоводител с диплома 89/1992г. издадена от Министерство на финансите на Република България, регистриран одитор в Института на дипломираните експерт счетоводители в България (ИДЕС).

     Притежава сертификат за извършване на независим финансов одит № 89/2002, издаден от  ИДЕС

   Управляващ съдружник в АБАКУС ОДИТИНГ ЕООД, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 200819418


ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА
:

1. ОДИТ Дипломиран експерт счетоводител –регистриран одитор – диплом № 089 от юли 1992г. Одиторска практика от юли 1992г. и в момента. Одит на индивидуални и консолидирани годишни финансови отчети, изготвени съгласно НСС и МСФО, приети от Комисията на Европейския съюз

2. ИЗГОТВЯНЕ НА СИСЕМИ ЗА ФИНАНСОВ КОНТРОЛ (СФУК)

3. ОДИТ НА ПРОЕКТИ, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции и/или правителствени и неправителствени организации.

4. СЧЕТОВОДСТВО:

5. ЛЕКЦИИ Сертификат от 2002г. за лектор по “Международните счетоводни стандарти”. Лектор на семинари на счетоводна тематика.

6. ПУБЛИКАЦИИ Автор е на публикации по проблемите на счетоводното и данъчното законодателство